หลักสูตร
* หลักสูตร
รายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรม
* จำนวนผู้เข้าอบรม
ค่าธรรมเนียม
*

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน คน

จำนวนทั้งสิ้น 0บาท ( รวม VAT 7% )


ข้อมูลหน่วยงานและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ
* บริษัท/หน่วยงาน

ที่อยู่
* ประเภทธุรกิจ

ผู้ประสานงาน
Survey BY TRIS
TRIS Corp