วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น.

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หัวข้องานเสวนา
* งานเสวนา
รายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรม
* จำนวนผู้เข้าอบรม
ค่าธรรมเนียม
*

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน คน

จำนวนทั้งสิ้น 0บาท ( รวม VAT 7% )


ข้อมูลหน่วยงานและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ
* บริษัท/หน่วยงาน

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
* ประเภทธุรกิจ
ผู้ประสานงาน
กรุณาส่งแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมงานเสวนาไปยัง สถาบันวิทยาการจัดการ ภายในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ได้ที่ โทรสารหมายเลข 0 2231 3680 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.tris.co.th, http://www.trisacademy.com
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2231 3011 ต่อ 373 หรือ 098-465-4429 (คุณพลอยณิชชา) ต่อ 364 (คุณสุรเดช)
 
Email : trisacademy@tris.co.th
 
 
การชำระเงิน
 
1.     สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด” หรือ
 
2.     โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
 
*กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอน และโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนวันงาน อย่างน้อย 7 วัน
 
สถาบันฯ อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
 
 
การยืนยันการชำระเงิน
 
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่องานเสวนา ชื่อหน่วยงาน ส่งมาที่โทรสารหมายเลข 0 2231 3680 หรือ Email : trisacademy@tris.co.th
 
* รับใบเสร็จรับเงิน ณ วันงาน จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาการจัดการ
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมงานเสวนา หรือการยกเลิก
 
กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเสวนาแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วัน
มิฉะนั้น สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

 Survey BY TRIS
TRIS Corp